İzcilik Nedir? image
İzcilik, milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese açık, gönüllü, politik olmayan, eğitimsel ve uluslar arası, üniformalı bir gençlik faaliyetidir.

İzcilik, çocuk ve gençleri her türlü kıymet hükümleriyle bir bütün olarak ele alan ve ruh sağlıklarını geliştiren, onların boş zamanlarını bir program çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim faaliyetidir.

Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitimin aktif metodu olarak kabul edilir.

İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesi, karakter, beceri, sağlık, mukavemet, cesaret vs. konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.

İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi amaçladığından Milli, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından ise evrensel bir olaydır.
           

İZCİLİĞİN AMAÇLARI

 

· İzciliğin amacı; İzcilik çalışmalarıyla çocuk ve gencin bir bütün olarak (bedensel,ruhsal sosyal ve  zihinsel yönden) gelişmesini sağlamaktır.
· İzcilik, çocuk ve gencin karakter ve zekasını, pratik yeteneklerini, sağlık ve kuvvetini, başkalarına hizmet duygularını geliştirmeyi amaçlar.

 

İZCİLİĞİN PRENSİPLERİ

1) TANRIYA KARŞI GÖREVLER: Bu ilk prensiptir, manevi bağlılık kendilerinin ne olduğunu ifade eden dine sadakat ve bunlardan doğan görevlerin kabul edilmesi şeklinde tanımlanabilir.
2) BAŞKALARINA KARŞI GÖREVLER:  İnsan Hakları Bildirisinde ifadesini bulan insana karşı saygı duyulması prensibidir. Toplumun kalkınması için topluma hizmet edilmesi prensibidir. Doğanın bütünlüğü kavramı. İzcilikte doğayı korumayı ifade eder.
3) KENDİNE KARŞI GÖREVLER: Kendini geliştirme sorumluluğu. İzcilik,çocuk ve gençleri sağlık,beden ve bilgi yönünden açık hava etkinlikleri ile olgunlaştıran bir harekettir.

 

 

İZCİLİĞİN METODLARI

a) And ve türe,
b) Oba sistemi,
c) Aşama sistemi (Bireye yönelik kişisel gelişim programı),
d) Açık hava,
e) Yaparak, yaşayarak öğrenme,
f) Sembolik çerçeve,
g) Yetişkin desteğidir.
DÜNYA’DA İZCİLİĞİN KRONOLİJİK TARİHÇESİ

1907 Brownsea adasında 24 çocukla ilk Deneme kampı yapıldı.
Katılımcı çocuklara “Boy Scout” adı verildi.
1908 Baden Powell, “Scouting for Boys” “Erkek Çocuklar İçin İzcilik”
adlı eseri yayınlandı.
1910 İngiltere’de kayıtlı izci sayısı 10.000’i geçti. Kız İzcilik ve Deniz
İzcileri Teşkilatları kuruldu. Yine aynı yıl
içerisinde emekli olan BP’ye İngiltere Kralı (VII. Edward)
tarafından “Şövalye” nişanı verildi.
1913 Yavrukurtluk teşkilatı kuruldu.
1917 Ergin İzcilik Teşkilatı kuruldu.
1919 Lider eğitimi amacıyla “Gilwel Park” açıldı.
1920 İlk Dünya İzcilik Jamborre’si Londra’da yapıldı. Dünya İzcilik
Teşkilatı kuruldu. Başkanlığına Baden Powell getirildi.
1922 BP’nin “Ergin İzciliğin Başarısı” adlı eseri yayınlandı.
1926 Sakat-özürlü çocuklar için ayrı bir teşkilat kuruldu.
1941 Hava İzciliği Teşkilatı kuruldu.
1941 Baden Powell (84) hayata veda etti. Vasiyeti üzerine izcilik
ilhamını aldığı Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gömülmüştür

TÜRKİYE’DE İZCİLİĞİN KRONOLİJİK TARİHÇESİ

1912 İlk izcilik uygulamaları İstanbul’da görülür (Darüşşafaka, Galatasaray ve İstanbul Liselerinde).
Yine aynı yıl, Belçika İzcilik Teşkilatından Herold Parfit getirtilir. H. Parfit, izciler ocağını kurar.
1914 “İzci Rehberi” adlı eser yayınlanır (Darüşşafaka Lisesi Beden eğitimi öğretmeni ve Oymakbaşı
B. Sami Karayel tarafından).
1914 24 Nisan’da İstanbul’da İstanbul-Kağıthane sırtlarında ilk “Oymakbaşı Kursu” açılır ve 16
oymakbaşı başarılı olur.
1920 İstanbul’da bir çok izci oymaklarının oluştuğu görülür.
1923 BP’nin “Erkek Çocuklar İçin İzcilik” adlı eseri Türkçe’ye çevrilir.
1926 Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda izci oymakların kurulması istenir.
1927 Ankara’da yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine Türkiye İzcileri de iştirak eder.
1928 12 Mayıs’ta “Türkiye Gençlik Teşkilatının Türk Vatandaşlarına Hasrı Kanunu” kabul edilir (1246
sayılı). Bu kanunla izcilik devletin kontrolü ve denetimi altına alınır.
1949 “Erkek İzciler Yönetmeliği” yürürlüğe girer (Daha sonraki yıllarda da Yavrukurt ve Kız İzciler
Yönetmelikleri kurulur).
1950 Türkiye İzcileri, Dünya İzcilik Teşkilatı üyeliğine kabul edilir.
1955 Ankara’da İzciler Birliği Derneği kurulur.
1957 İzmir’de Ege Birliği Derneği kurulur.
1968 Milli Eğitim Bakanlığınca kapsamlı olarak “Türkiye İzcileri Yönetmeliği” yürürlüğe konulur.
1970 İzcilik Milli Eğitim Bakanlığından alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine devredilir.
1972 Türkiye Kız İzcileri, Dünya Kız İzcilik Teşkilatına kabul edilir.
1991 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde “İzcilik Federasyonu” kurulur.
2006 Türkiye İzcilik Federasyonu “ÖZERK” haline gelir.

İZCİ ANDI

“Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.”

İZCİ TÜRESİ

1- İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üzerinde tutar.

2- İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.

3- İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.

4- İzci, herkesin arkadaşı ve izcilerin kardeşidir.

5- İzci, herkese karşı naziktir.

6- İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.

7- İzci, büyüklerini sayar ve sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.

8- İzci, cesurdur, neşeli ve güler yüzlüdür.

9- İzci, tutumludur.

10- İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

YAVRUKURTLUK

07-11 yaş grubundaki çocukları kapsar,bu yaş grubundaki çocukların oluşturduğu üniteye“Küme” denir.

Yavrukurt: 7-11 yaş arasında kız ve erkek çocuklardan tescilli bir kümede, giriş şartlarını yerine getirmiş çocuğa denir.

Öbek: Yavrukurt kümesinin 6 - 8 yavrukurt’tan oluşan en küçük birliğidir.

Öbekbaşı: En küçük izci birliği olan öbeğin çocuklarca seçilen, arkadaşlarından biri olan başkanıdır. Yardımcısını kendi seçer.

Öbekbaşı Yardımcısı : Öbek başının öbekteki arkadaşlarından  kendisine yardım etmek üzere seçtiği kişidir.

Küme : En az iki öbeğin birleşmesinden oluşan yavrukurt ünitesidir.

Kümebaşı : Kümede yavrukurtları çalıştıran yetki belgeli ve tescilli kişidir.

Kümebaşı Yardımcısı: 18 yaşından küçük olmayan, en az LTS. kursunu bitirmiş, küme başı tarafından seçilen kişidir

İZCİLİK

İzcilik : 11-15 yaş grubundaki  kız ve erkek çocukların o1uşturduğu üniteye “Oymak” denir

İzci:Tescilli bir oymakta giriş şartlarını yerine getirmiş teşkilat üyesine izci denir.

Oba : 6-8 izcinin bir araya gelmesi ve bir hayvan ismi altında o1uşturdukları gruba “oba” denir.

Obabaşı: Obadaki çocukların kendi aralarından demokratik yöntemle seçtikleri “çocuk lidere” denir. Her obada olacak nitelikte en az bir kişi bulunmalıdır. Obabaşı, obanın kaptanı ve temsilcisidir, yardımcısını kendisi seçer.

Obabaşı Yardımcısı: Obabaşının seçtiği ve obabaşının olmadığı zamanlarda, obabaşının görevini üstlenen kişidir.

Oymak: 16-32 izciden oluşur, bir oymakta en az 2, en çok 4 obadan oluşur. 

Oymak başı: Kulüpte oymak çalıştıran yetki belgeli lider.

Oymakbaşı Yardımcısı: LTK. kursu görmüş yardımcılardır.

ERGİN İZCİLİK

Ergin İzcilik: 15-18 yaş grubundaki kız ve erkek çocukların oluşturduğu üniteye “Ocak” denir.

Ergin İzci: Tescilli bir ocakta giriş şartlarını yerine getirmiş teşkilat üyesine ergin izci denir.

Ekip : 4-6 ergin izcinin bir araya gelmesi ve bir Türk-İslam büyüğünün ismi altında oluşturdukları gruba “ekip” denir.

Ekipbaşı: Ekipteki gençlerin kendi aralarından demokratik yöntemle seçtikleri “genç lidere” denir. Ekipbaşı, ekibinin kaptanı ve temsilcisidir, yardımcısını kendisi seçer.

Ekipbaşı Yardımcısı: Ekipbaşının seçtiği ve ekipbaşının olmadığı zamanlarda, ekipbaşının görevini üstlenen kişidir.

Ocak : Bir ocak en az 2, en çok 4 ekipden oluşur. 

Ocakbaşı: Kulüpte ocak çalıştıran yetki belgeli lider.

Ocakbaşı Yardımcısı: LTK. kursu görmüş yardımcılardır.

Kulüplerin veya Federasyonun yetişkin desteğini sağlamak maksadıyla bünyesine aldığı ve lisans çıkarttığı en az LTS görmüş 18 yaş üstü kişilerdir. Üniforma giymeyebilirler. Beyaz fular takarlar, fuların kısa kenarında ince sarı sırma vardır. Kulüp, il temsilciliği, bölge direktörlüğü ve Federasyon tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilirler.

Kulüpte lisanslı en az liderlik temel kursu bitirmiş, 18 yaş üstü kişiler İzci liderleridir. Takım Yıldızı İGSK izci liderleri aşağıda listelenmiştir.

İzcilerin gecelemeli olarak yaptıkları faaliyetlerdir.
Hafta Sonu Kampı: İzcilerin en az bir gece kaldıkları kamp
Uzun Süreli Kamp: İzcilerin en az altı geceli kaldıkları kamp